Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN RUDEBOY MEDIA

Artikel 1 – Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle door Rudeboy Media af te sluiten
overeenkomsten, dan wel gedane aanbiedingen. Ingeval van nietigheid van één of meer bepalingen
van deze Algemene Voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht. Elke afwijking van deze
voorwaarden moet schriftelijk door Rudeboy Media worden bevestigd en geldt slechts voor dat ene
geval. Mondelinge afspraken over en/of toezeggingen van personeelsleden of het acquisitiebureau
zijn onverbindend, tenzij Rudeboy Media deze schriftelijk heeft bevestigd.
Ook transacties met een acquisitiebureau, dat in opdracht van Rudeboy Media handelt, vallen onder
deze Algemene Voorwaarden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Deze Algemene Voorwaarden prevaleren te allen tijde boven die van de andere zakelijke partij, tenzij
anders schriftelijk overeengekomen.
Artikel 2 – Geldigheid offerte
a. De door of in opdracht van Rudeboy Media uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van
een maand, tenzij anders op de offerte vermeld.
b. Alle offertes van Rudeboy Media zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen is. De
overeenkomst tussen Rudeboy Media of de haar vertegenwoordigende partij en de opdrachtgever
komt eerst tot stand na wederzijdse aanvaarding van de offerte.
c. Herzieningen in tekst of vorm van de oorspronkelijke opdracht zijn niet inbegrepen, hiervoor kunnen
kosten in rekening worden gebracht.
d. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de offerte gewijzigd wordt zal daarvoor een nieuwe
offerte gemaakt worden.
e. Wanneer de opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, is Rudeboy Media niet verplicht
de producties die nog niet gereed zijn te leveren. Rudeboy Media heeft echter wel recht op betaling
van de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
Artikel 3 – Prijzen
a. Wanneer daaromtrent niets anders is overeengekomen, worden de prijzen van offertes alsmede de
prijzen van de opdrachten vermeld in euro’s exclusief BTW.
b. Aan een kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden. Als dit gesprek echter overgaat in een
werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, kunnen er wel kosten in
rekening worden gebracht. Voor een verslag van het gesprek geldt het gebruikelijke uurtarief.
c. Belastingen en/of heffingen, eventuele verhogingen daarvan na het tot stand komen van de
overeenkomst, ingevoerd of van kracht geworden, worden aan de opdrachtgever en/of koper
doorberekend en in rekening gebracht met instandhouding van de overeenkomst.
d. Als na afloop van een reclameovereenkomst blijkt dat de opdrachtgever minder reclamezendtijd
heeft afgenomen dan in de overeenkomst is bepaald, is de opdrachtgever gehouden om het in de
overeenkomst afgesproken bedrag te betalen aan Rudeboy Media.
Artikel 4 – Betalingsvoorwaarden
a. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
b. De opdrachtgever is in gebreke door het enkel verstrijken van de betalingstermijn zonder dat een
aanmaning of een ingebrekestelling daartoe vereist is. Betaling van een gedeelte van de
verschuldigde som geldt als niet-tijdige betaling, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
c. Indien de gehele betaling van een toegezonden nota niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na
de factuurdatum, is Rudeboy Media of het haar vertegenwoordigende acquisitiebureau gerechtigd
zonder verwittiging over het te laat betaalde bedrag van de nota aan de opdrachtgever een
vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van 4% per maand van het totale bedrag
van de rekening, waarbij een gedeelte van een maand berekend wordt als een volle maand.
d. Bij niet of niet tijdige betaling, daaronder tevens te verstaan storno of weigering van een
automatische incasso, is opdrachtgever gehouden tot betaling van € 35,00,– administratiekosten.
e. Bij niet dan wel niet tijdige betaling is de opdrachtgever eveneens gehouden tot betaling van zowel
de gerechtelijke kosten als de buitengerechtelijke incassokosten welke worden gesteld op 15% van de
hoofdsom met een minimum van € 150,- indien en zodra Rudeboy Media haar vordering uit handen
geeft ter incasso.
Artikel 5 – Reclames en annuleringen
a. Reclames, waaronder worden verstaan alle klachten in ruimste zin van het woord over de
hoedanigheid van de uitgevoerde opdrachten, verkochte zendtijd, geleverde goederen en diensten
worden slechts geaccepteerd, mits schriftelijk en bij aangetekend schrijven binnen acht dagen na het
uitvoeren van de opdracht ingediend bij Rudeboy Media of het haar vertegenwoordigende
acquisitiebureau. Een reclame/klacht schort de verplichting tot het betalen van de facturen niet op. e
b. Annuleringen van geboekte reclamezendtijd kunnen uitsluitend worden geaccepteerd indien deze
schriftelijk en aangetekend 8 dagen voorafgaand aan de eerste uitzending in het bezit van Rudeboy
Media is.
Artikel 6 – Overmacht
a. In geval van overmacht, zoals omschreven in sub b., wordt de nakoming van verplichtingen door
Rudeboy Media en het haar vertegenwoordigende acquisitiebureau van rechtswege opgeschort voor
de duur van de overmachttoestand. Van het intreden van deze overmachttoestand zal Rudeboy Media
of het haar vertegenwoordigende acquisitiebureau binnen 8 dagen aan opdrachtgever schriftelijk
melding doen. Indien deze overmachttoestand langer dan 2 maanden heeft geduurd, te rekenen vanaf
het tijdstip van voorgemelde schriftelijke mededeling door Rudeboy Media of haar acquisitiebureau,
is uitsluitend Rudeboy Media gerechtigd om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als
ontbonden te beschouwen, dan wel het kwantum dat in die 2 maanden geleverd had moeten worden
geheel of gedeeltelijk te annuleren. In geen van de genoemde gevallen zal de opdrachtgever
aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
b. Onder overmacht wordt hier verstaan: elke niet aan Rudeboy Media te wijten omstandigheid of
gebeurtenis, waardoor de nakoming van een verplichting door Rudeboy Media geheel of gedeeltelijk
verhinderd wordt of op grond waarvan de nakoming redelijkerwijs niet kan worden verlangd.
c. Derhalve zal onder andere als overmacht kunnen gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie,
oproer, vorst, het wegvallen van nutsvoorzieningen, stakingen en overheidsmaatregelen die de
uitvoering van de overeenkomst in ernstige mate beïnvloeden (zoals bijvoorbeeld aangepaste
programmeringen in verband met het overlijden van leden van het koninklijk huis).
Artikel 7 – Aansprakelijkheid inhoud producties
De opdrachtgever is aansprakelijk voor de inhoud van de producties. De opdrachtgever houdt zich
aan alle juridische regels op het gebied van vorm en inhoud. Daarnaast is de opdrachtgever ervoor
verantwoordelijk dat zijn producties geen aanstoot geven of als beledigend of kwetsend kunnen
worden ervaren. Alle juridische, commerciële en financiële lasten, die het gevolg zijn van de
uitzendingen of publicatie van door de opdrachtgever aangeleverde commercials en dergelijke zijn
voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat ervoor in dat uitzending of publicatie
door Rudeboy Media geen inbreuk maakt op enig auteursrecht. Indien en zover daarvan desondanks
sprake zou zijn, vrijwaart de opdrachtgever Rudeboy Media onvoorwaardelijk en zonder enig
voorbehoud voor alle aanspraken van derden terzake.
Artikel 8 – Weigering uitzending commercials
Rudeboy Media is gerechtigd bepaalde ter uitzending aangeboden commercials te weigeren wegens
inhoud of vorm, aard, strekking of strijdigheid met eigen belangen van Rudeboy Media of andere
redenen van principiële aard, zonder verplicht te zijn aan de opdrachtgever de reden op te geven.
Rudeboy Media houdt zich bij het aanvaarden van ter uitzending aangeboden commercials aan
richtlijnen zoals deze door overheid en brancheorganisaties zijn opgesteld. De uiteindelijke
beslissingsbevoegdheid ten aanzien van niet-wettelijke regels op dit vlak ligt bij Rudeboy Media.
Artikel 9 – Vrijwaring
De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde producties te controleren op
onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij
vrijwaart Rudeboy Media tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige
wetgeving.
Artikel 10 – Bemiddeling door reclamebureaus
Reclamebureaus en/of reclamebemiddelaars zijn tegenover Rudeboy Media verantwoordelijk voor de
nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst die ze in opdracht van hun
opdrachtgever met Rudeboy Media hebben gesloten.
Artikel 11 – Uitzending commercials
Rudeboy Media garandeert de uitzending van commercials zoals contractueel met opdrachtgever is
overeengekomen, met dien verstande dat:
a. Bij uitval door onvoorziene omstandigheden de uitzending van een radiocommercial op een later
moment kan worden ingehaald.
b. Voor uitzending van commercials op de kabelkrant een garantie geldt van 75% van het
overeengekomen aantal commercials. Deze beperking heeft te maken met het kunnen onderbreken
van de kabelkrant voor een televisieprogramma met bewegende beelden. Alleen wanneer het aantal
commercials op minder dan 75 % van het aantal overeengekomen commercials komt, zal uitzending
op een later moment worden ingehaald totdat het minimum van 75% is behaald.
Artikel 12 – Speciale uitzendtijden commercials
Opdrachten, waarbij een bepaalde zendtijd als voorwaarde wordt gesteld en waarvoor een speciale
zendtijdtoeslag van 25 % wordt betaald, worden onder voorbehoud van technische en
organisatorische omstandigheden binnen Rudeboy Media als zodanig uitgevoerd. Mocht de
commercial om bovenstaande redenen niet op het gewenste tijdstip maar op een ander tijdstip zijn
uitgezonden dan zal de toeslag niet worden berekend. De opdrachtgever is dan echter wel de
reguliere zendtijdkosten verschuldigd.
Artikel 13 – Fouten
a. Ofschoon de planning en de uitzending van commercials uiterst zorgvuldig gebeurt kunnen
desondanks fouten worden gemaakt. Rudeboy Media en haar acquisitiebureau kunnen voor de
gevolgen niet aansprakelijk worden gesteld.
b. Rudeboy Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij die het
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Rudeboy Media In het laatste geval geldt dat
Rudeboy Media uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het
offertebedrag.
Artikel 14 – Auteursrechten
a. Rudeboy Media draagt bij levering van producties het publicatierecht over en wel uitsluitend voor
het overeengekomen gebruik. Voor ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten
worden.
b. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering
overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht aan
Rudeboy Media worden gemeld en door hem worden aanvaard. Rudeboy Media kan overigens ook
eisen dat haar naam niet wordt vermeld.
c. De bepalingen van artikel 13a en 13bhebben ook betrekking op producties die Rudeboy Media van
derden betrekt. Rudeboy Media garandeert de opdrachtgever in dat geval dat hij gerechtigd is tot het
gebruik daarvan.
Artikel 15 – Wijzigingen op geleverde producties
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Rudeboy Media ingrijpende veranderingen in voorlopige of definitieve producties aan te brengen. De
opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Rudeboy Media als eerste in de gelegenheid
te stellen om bedoelde wijziging door te voeren.
Artikel 16 – Ingebrekestelling
Indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting uit een onder deze voorwaarden gesloten
overeenkomst, alsmede ingevolge van faillissement, surseance van betaling, of beslag op zijn
goederen, wordt opdrachtgever geacht zonder dat enige ingebrekestelling vereist is in verzuim te zijn
en is Rudeboy Media gerechtigd de overeenkomst op te schorten en/of te ontbinden zonder dat
Rudeboy Media tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, en onverminderd recht tot
schadevergoeding.
Artikel 17 – Slotbepaling
Op alle onder deze voorwaarde gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende
overeenkomsten, zullen partijen eerst proberen deze op te lossen met hulp van onpartijdige
bemiddeling. Wanneer het onmogelijk gebleken is het geschil op deze wijze op te lossen met behulp
van bemiddeling, zal het geschil worden beslecht door een bevoegde rechter.